Belang

Onze democratische samenleving is gebaat bij adequate en onafhankelijke journalistiek. Hieraan wil AVROTROS een bijdrage leveren met het EenVandaag Opiniepanel. Het belang van het panel is dan ook het leveren van kwalitatief goede journalistiek.

Hieraan dragen we bij door de meningen en ervaringen van tienduizenden burgers te peilen in onderzoeken over actuele onderwerpen. We streven hierbij naar een zo representatief mogelijke groep deelnemers. We presenteren de uitslagen van zowel alle deelnemers als geheel als van diverse subgroepen in de samenleving.

Kwalitatief goede journalistiek vraagt ook om duiding van de ontwikkelingen, in het heden en door de tijd heen. Daarom worden inzichten van nu regelmatig vergeleken met inzichten uit het verleden. Welke uitslagen uit het verleden later opnieuw relevant zullen worden laat zich daarbij niet altijd goed voorspellen.

Doel

Kort gezegd: het doel van het panel is betere journalistieke producties maken. Iets breder omschreven: het verzamelen en verwerken van de gegevens van panelleden heeft tot doel het inhoudelijk ondersteunen van de onderwerpen in de televisie- en radio-uitzendingen en uitingen op de online platforms van EenVandaag, AVROTROS en/of de Publieke Omroep.

Soms is wetenschappelijk onderzoek een met dit doel samenhangend middel. Of dient een onderzoek weliswaar mede een belang van de organisatie met wie we samenwerken voor onze journalistieke productie, maar is die samenwerking voor ons de aangewezen manier ons journalistieke doel te bereiken.

AVROTROS beslist altijd zelf over de keuze van de onderwerpen, de inhoud van de onderzoeken en de resultaten die voor publicatie worden vrijgegeven. Het achterliggende doel en criterium is steeds de inhoud en effectiviteit van onze journalistieke producties.

Hoe

Meedoen aan het EenVandaag Opiniepanel is vrijwillig. De deelnemers melden zich zelf aan. Ze worden lid van het panel na het invullen van een aantal persoonlijke gegevens in de profielenquête (zie ook Wat). Ook geven zij hierin expliciet toestemming voor de verwerking van hun (persoons)gegevens. De rechtsgrond voor het verwerken is dus 'toestemming'.

Vervolgens wordt wekelijks onderzoek gedaan naar meningen over en ervaringen met actuele onderwerpen onder (een selectie van) de deelnemers aan het panel.

De (persoons)gegevens worden opgeslagen in een database. Deze database wordt gebruikt op twee manieren. Als eerste kan er een selectie gemaakt worden van een groep deelnemers aan wie een specifieke enquête en/of een specifieke vraag wordt voorgelegd. Die selectie kan gemaakt worden op basis van eerder gegeven antwoorden in de profielenquête en/of in eerdere onderzoeken. Dat betekent bijvoorbeeld dat een bepaalde vraag alleen gesteld wordt aan mensen die eerder hebben aangegeven dat ze een kind op de basisschool hebben.

De tweede manier is dat de antwoorden op een concrete vraag geanalyseerd of uitgesplitst kunnen worden in combinatie met eerder gegeven antwoorden in de profielenquête en/of in eerdere onderzoeken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we het antwoord op de vraag 'hoeveel vertrouwen heb je in het kabinet' in de uitslag kunnen uitsplitsen naar een bepaalde leeftijdsgroep of de groep kiezers van een bepaalde politieke partij.

De uitslagen van onze onderzoeken zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Door analyse van alle antwoorden in samenhang te bezien ontstaat relevante, betrouwbare, nieuwe informatie die wij openbaar kunnen maken. De resultaten die we openbaar maken zijn niet tot individuele personen te herleiden.

Een panellid kan zich op elk gewenst moment afmelden door op de afmeldlink te klikken die onderaan elke uitnodiging of nieuwsbrief staat. Wanneer een panellid het lidmaatschap beëindigt worden alle persoonsgegevens automatisch gewist, zoals e-mailadres en antwoorden op open vragen. Ook vervalt de koppeling tussen de PanelistID en de ingevulde gesloten vragen. Dat betekent dat er hierna geen gegevens meer tot deze persoon herleid kunnen worden.

Wat

Hieronder staat een overzicht van de (persoons)gegevens die we verwerken. Waar dat relevant is houden we deze up-to-date. Basisgegevens en contactgegevens leggen we vast in de profielenquête bij aanmelding. De laatste hebben we nodig om het contact met de panelleden te kunnen onderhouden.

Basisgegevens in de profielenquête bij aanmelding

 • geslacht
 • geboortedatum
 • provincie
 • migratieachtergrond
 • opleiding
 • burgerlijke staat
 • stemgedrag laatste Tweede Kamerverkiezingen
 • door het systeem toegekende ID aan panellid
 • toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens

Contactgegevens

 • e-mailadres
 • IP-adres

Daarnaast verzamelen we regelmatig bijzondere persoonsgegevens en andere achtergrond-(persoons)gegevens. Hieronder staan de meest voorkomende, de lijst is niet uitputtend.

Bijzondere persoonsgegevens

 • stemgedrag bij verschillende verkiezingen (bv landelijk, provincie, gemeente, EU)
 • lidmaatschap politieke partij
 • religie
 • lidmaatschap vakbond
 • gezondheid (bv ben je gevaccineerd of niet)
 • seksueel gedrag of gerichtheid

Andere achtergrond (persoons)gegevens

 • samenstelling huishouden
 • (indien thuiswonende kinderen) leeftijdsgroep thuiswonende kinderen
 • stad of dorp
 • postcode
 • huurwoning of koopwoning
 • dagelijkse activiteit (werkend of anders)
 • (indien werkend) welke sector werkzaam
 • inkomen huishouden
 • ontvangen nieuwsbrief

Antwoorden in actuele onderzoeken

Tot slot leggen we de antwoorden vast die worden gegeven op de vragen die wij in onze wekelijkse actuele onderzoeken stellen.

Delen

Voor het delen van de gegevens is het onderstaande van toepassing. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de uitkomsten van de onderzoeken en de onderliggende persoonsgegevens.

De uitkomsten van de onderzoeken worden openbaar gemaakt via de televisie- en radio-uitzendingen en op de online platforms van EenVandaag, AVROTROS en/of de Publieke Omroep. Ook kunnen ze openbaar worden gemaakt (door overname) in andere media.

Voor de onderliggende persoonsgegevens geldt het volgende. Het delen van deze gegevens binnen de onderzoeksredactie van het EenVandaag Opiniepanel is niet beperkt. Delen met de rest van de redactie van EenVandaag en redacties binnen AVROTROS en/of de Publieke Omroep is beperkt tot die persoonsgegevens die nodig zijn om de journalistieke productie te maken.

Voor delen met derden geldt dat per situatie zorgvuldig gekeken wordt wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. In de meeste situaties zal de uitkomst zijn dat alleen gedeeld kan worden als er apart toestemming voor wordt gegeven. Daarbij wordt rekening gehouden met het onderscheid tussen ‘gewone’ en bijzondere persoonsgegevens en het moment waarop het delen met derden aan de orde komt (vooraf of achteraf). Verder is daarbij bepalend wat het doel van die derde is: er wordt alleen gedeeld als het doel van die derde journalistiek of wetenschappelijk is.

Delen van persoonsgegevens met een derde buiten de EU gebeurt uitsluitend met de leverancier van de panelsoftware ten behoeve van de tweedelijns helpdeskfunctie. Deze is gevestigd op een plaats met een passend beschermingsniveau volgens de Europese Commissie.

Bewaren

Bij het beperken van de verzamelde persoonsgegevens naar tijd en hoeveelheid komen niet alleen het tijdig wissen, maar ook het anonimiseren of pseudonimiseren van gegevens aan de orde. Het principe van een zorgvuldige balans tussen de privacy en het journalistieke belang staat daarbij voorop.

De journalistieke noodzaak is afhankelijk van meerdere factoren. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwerp, de mate van directe relevantie van de gegevens, de periode na een openbaarmaking dat er nog claims (van derden over de inhoud) kunnen komen, de wenselijkheid om over de jaren heen te kunnen vergelijken en voornemens over al dan niet opnieuw aandacht aan het betreffende onderwerp geven in die zin dat de gegevens (opnieuw) gebruikt kunnen/moeten worden. De afweging van de belangen verschilt per onderzoek en soort gegevens is daarom maatwerk.

Rechten

Op de persoonsgegevens binnen het EenVandaag Opiniepanel is de journalistieke exceptie van toepassing. Daarom gelden hier niet de gebruikelijke rechten van betrokkenen.

Maar je kunt wel op ieder moment stoppen met deelname aan het panel. Dat kun je doen door je af te melden. Daarmee blijft overigens datgene wat eerder op basis van die toestemming is gedaan wel geldig. Na afmelding worden worden al je persoonsgegevens automatisch gewist (zie Hoe).

Jongeren

Binnen het EenVandaag Opiniepanel wordt een jongerengroep onderscheiden: de groep 16-35 jaar. Bij het doen van onderzoeken kan hierdoor onderscheid gemaakt worden naar doelgroep: ouderen, jongeren, allen.

Meer informatie

In ons algemene privacy statement vind je meer informatie over privacy en je rechten. Verder kun je ook contact met ons opnemen via opiniepanel[at]eenvandaag[dot]nl of met de Privacy Officer van AVROTROS via privacy[at]avtrotros[dot]nl.