1. Wie we zijn

EenVandaag is een journalistiek/ informatief programma van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid AVROTROS. Het postadres is: AVROTROS, Postbus 2, 1200 JA Hilversum. Het bezoekadres is: Witte Kruislaan 55, 1217 AM Hilversum.  

2. Bescherming privacy

Wij beschermen de privacy van de deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die de deelnemers aan ons verstrekken (hierna te noemen: ‘de gegevens’ of ‘de persoonsgegevens’) valt onder dit Privacy Statement. Wij spannen ons in om de gegevens van de deelnemers zorgvuldig te beschermen, vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. Uw gegevens zullen op geen enkele wijze gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wij treffen de nodige veiligheidsmaatregelen om de gegevens te beschermen en om verlies, wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

3. Over het panel

Deelnemers aan het EenVandaag Opiniepanel melden zich zelf aan voor het panel. Bij die aanmelding verstrekken zij persoonlijke gegevens (zie ook hier onder) middels een profiel-enquête. Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar meningen over en ervaringen met een concreet onderwerp onder (een selectie van) de deelnemers aan het panel.

De uitslagen van onze onderzoeken zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen. 

Door analyse van de antwoorden over het concrete onderwerp op groepsniveau en in combinatie met de basisgegevens ontstaat relevante, betrouwbare, nieuwe informatie die wij openbaar kunnen maken. Deze informatie is niet tot individuele personen te herleiden. 

4. Ons doel met de gegevens

Kort gezegd: het doel is een beter programma door een goed panel. Iets breder omschreven: het verzamelen en verwerken van de gegevens middels het panel heeft tot doel het inhoudelijk ondersteunen van een journalistiek/informatief programma van AVROTROS (thans en gemakshalve hierna te noemen: ‘EenVandaag’) dat openbaar gemaakt wordt via radio, televisie en internet en meer incidenteel ook via uitingen van derden waarmee AVROTROS samenwerkt met het oog op de eigen journalistieke doelen.

5. De middelen voor het doel

De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden - nadat de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend – opgeslagen in een database. Deze database wordt gebruikt op twee manieren. De eerste is dat er een selectie gemaakt kan worden; een selectie van een groep aan wie een nieuwe vraag wordt voorgelegd. De tweede is dat de antwoorden op een concrete vraag uitgesplitst of geanalyseerd kunnen worden in combinatie met de basisgegevens.

De uitkomsten van de onderzoeken worden openbaar gemaakt via alle beschikbare huidige en nieuwe media en platforms, waaronder de website en tijdens de televisie- en radio-uitzendingen van EenVandaag. Ook kunnen ze openbaar worden gemaakt (door overname) in andere media.

6. De nieuwsbrief als tweede doel

EenVandaag zal middels een panelnieuwsbrief deelnemers die zich daarvoor aangemeld hebben informeren over de uitslag(en) van de enquête(s) en ervaringen van deelnemers aan het EenVandaag Opiniepanel, toekomstige onderzoeken, oproepen om te reageren, werving van panelleden, panel gerelateerd nieuws en overig nieuws over EenVandaag. De nieuwsbrief verschijnt vanaf september 2017 één of twee keer per maand. U kunt deze altijd opzeggen.  

7. Uw rechten

U hebt het recht om:

  • de toestemming die u hebt gegeven voor deelname aan het panel, op elk gewenst moment in te trekken. Daarmee blijft overigens wel geldig datgene wat eerder op basis van die toestemming is gedaan. Als u uw toestemming in wilt trekken kan dat door op de afmeldlink te klikken die u onderaan elke uitnodiging of nieuwsbrief vindt. 
  • een overzicht te krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Overigens vragen wij regelmatig aan onze deelnemers om hun profielgegevens te controleren en waar nodig aan te passen. Verder hebt u conform de geldende wettelijke regelingen het recht om te verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als ze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar opiniepaneleenvandaagnl.

8. Cookies

Het EenVandaag Opiniepanel maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een gebruiker de site bezoekt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

9. Tot slot: eventuele vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar opiniepaneleenvandaagnl onder vermelding van ‘Privacy’.