Privacy Statement EenVandaag Opiniepanel

Belang

Kwalitatief goede journalistiek vraagt om adequate informatie over het hier en nu. Niet zozeer en niet alleen de meningen van de opinie- en beleidsmakers, maar vooral ook de ontwikkelingen in de ‘haarvaten van de samenleving’; de meningen en ervaringen van een zo representatief mogelijk breed scala aan burgers, als geheel en van diverse subgroepen in de samenleving.

Kwalitatief goede journalistiek vraagt mede om duiding van de ontwikkelingen. Dat vergt inzicht in de situatie uit het verleden en het vermogen om die situatie te vergelijken met de situatie nu.

Kwalitatief goede journalistiek vergt een brede blik. Niet alleen de voor de hand liggende onderwerpen uitdiepen. Accepteren dat je niet van tevoren weet wat van belang gaat worden. Het vermogen hebben en willen houden om ieder (nieuwswaardig/actueel) onderwerp op te pakken.

Doel

Kort gezegd: het doel van het panel is betere programma’s maken. Iets breder omschreven: het verzamelen en verwerken van de gegevens van panelleden heeft tot doel het inhoudelijk ondersteunen van de onderwerpen in de televisie- en radio-uitzendingen en uitingen op de online platforms van EenVandaag,  AVROTROS/de Publieke Omroep.

Soms is wetenschappelijk onderzoek een met dit doel samenhangend middel. Of dient een onderzoek weliswaar mede een belang van de organisatie met wie we samenwerken voor ons programma, maar is die samenwerking voor ons de aangewezen manier ons journalistieke doel te bereiken. AVROTROS beslist altijd zelf over de keuze van de onderwerpen, de inhoud van de onderzoeken en de resultaten die voor publicatie worden vrijgegeven. Het achterliggende doel en criterium is steeds de inhoud en effectiviteit van onze programma’s.

Hoe

Deelnemers aan het EenVandaag Opiniepanel melden zich zelf aan voor het panel. Bij die aanmelding verstrekken zij persoonlijke gegevens (zie ook hieronder) middels een profielenquête. Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar meningen over en ervaringen met een concreet onderwerp onder (een selectie van) de deelnemers aan het panel.

De uitslagen van onze onderzoeken zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Door analyse van alle antwoorden in samenhang bezien ontstaat relevante, betrouwbare, nieuwe informatie die wij openbaar kunnen maken. Deze openbaar te maken informatie is niet tot individuele personen te herleiden.

De rechtsgrond is toestemming. En we zorgen ervoor dat de gegevens die we hebben up-to-date blijven.

Wat

We verwerken de volgende gegevens:

Basisgegevens in de profielenquête:

 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • samenstelling huishouden
  (indien thuiswonende kinderen) leeftijdsgroep thuiswonende kinderen
 • provincie
 • stad of dorp
 • postcode
 • huurwoning of koopwoning
 • opleiding
 • dagelijkse activiteit (werkend of anders)
  (indien werkend) welke sector werkzaam
  (indien werkend in gezondheidszorg) functie gezondheidszorg
  (indien werkend in onderwijs) basis, voortgezet of hoger
 • (indien werkend in vervoer) wat voor soort vervoer
 • inkomen huishouden
 • lidmaatschap politieke partij
 • stemgedrag Tweede Kamerverkiezingen 2021
 • herkomstland familie
 • religie
 • door het systeem toegekende ID aan panellid
 • gegeven toestemming
 • ontvangen nieuwsbrief

In het verleden zijn ook de volgende gegevens verzameld, die vragen we nu niet meer:

 • stemgedrag Tweede Kamerverkiezingen 2012 en 2017
 • lidmaatschap vakbond

De persoonsgegevens worden - na uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer - opgeslagen in een database. Deze database wordt gebruikt op twee manieren. De eerste is dat er een selectie gemaakt kan worden. Een selectie van een groep aan wie een enquête en/of een specifieke vraag wordt voorgelegd. Die selectie kan gemaakt worden op basis van eerder gegeven antwoorden in de profielenquête en/of eerdere onderzoeken. De tweede is dat de antwoorden op een concrete vraag uitgesplitst of geanalyseerd kunnen worden in combinatie met deze basisgegevens of de resultaten van een eerdere enquête.

Verder leggen we de volgende contactgegevens vast:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres
 • IP-adres

Deze gegevens hebben we nodig om het contact te kunnen onderhouden.

Tot slot leggen we de antwoorden vast die worden gegeven op de vragen die wij in onze onderzoeken stellen.

Delen

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de uitkomsten van de onderzoeken en de onderliggende persoonsgegevens.

De uitkomsten van de onderzoeken worden openbaar gemaakt via de televisie- en radio-uitzendingen en op de online platforms van EenVandaag/AVROTROS/de Publieke Omroep. Ook kunnen ze openbaar worden gemaakt (door overname) in andere media.

Voor de onderliggende persoonsgegevens geldt het volgende:

 • Het delen van deze gegevens binnen de redactie van het EenVandaag Opiniepanel is niet beperkt.
 • Delen met andere redacties binnen de Publieke Omroep is beperkt tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de redactie om het journalistieke product te maken.
 • Voor delen met derden geldt dat per situatie zorgvuldig gekeken wordt wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. In de meeste situaties zal de uitkomst zijn dat alleen gedeeld kan worden als er apart toestemming voor wordt gegeven. Daarbij wordt rekening gehouden met het onderscheid tussen ‘gewone’ en bijzondere persoonsgegevens en het moment waarop het delen met derden aan de orde komt (vooraf of achteraf). Verder is daarbij bepalend wat het doel van die derde is: er wordt alleen gedeeld als het doel van die derde wetenschappelijk of journalistiek is.
 • Delen van persoonsgegevens met een derde buiten de EU gebeurt uitsluitend met de panelsoftware leverancier ten behoeve van de tweedelijnshelpdesk functie gevestigd op een plaats met een passend beschermingsniveau volgens de Europese Commissie.

Bewaren

Bij het beperken van de verzameling persoonsgegevens naar tijd en hoeveelheid komen niet alleen het tijdig wissen, maar ook het anonimiseren of pseudonimiseren van gegevens aan de orde. Het principe van een zorgvuldige balans tussen de privacy en het journalistieke belang staat daarbij voorop. De journalistieke noodzaak is afhankelijk van een samenstel van factoren. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwerp, de mate van directe relevantie van de gegevens, de periode na een openbaarmaking dat er nog claims (van derden over de inhoud) kunnen komen, de wenselijkheid om over de jaren heen te kunnen vergelijken en voornemens over al dan niet opnieuw aandacht aan het betreffende onderwerp geven in die zin dat de voorliggende gegevens (opnieuw) gebruikt kunnen/moeten worden. De afweging van de belangen per onderzoek en soort gegevens is daarom maatwerk.

Jongeren

Binnen het EenVandaag-panel wordt een jongerengroep onderscheiden: de groep 16-35 jaar. Bij het doen van onderzoeken kan hierdoor onderscheid gemaakt worden naar doelgroep: ouderen, jongeren, allen.

Rechten

Je hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor deelname aan het panel op elk gewenst moment in te trekken. Daarmee blijft overigens datgene wat eerder op basis van die toestemming is gedaan wel geldig. Als je je toestemming in wilt trekken kan dat door op de afmeldlink te klikken die je onderaan elke uitnodiging of nieuwsbrief vindt

Meer informatie

In ons algemene privacy statement vind je meer informatie over privacy en je rechten. Verder kun je ook contact met ons opnemen via opiniepanel[at]eenvandaag[dot]nl