Boos zijn ze, de vleesveehouders. Ze vrezen voor de toekomst van hun Schotse Hooglanders en Limousinrunderen. Want net zoals de melkboeren moeten ze zich houden aan de reductieplannen en fosfaatwet. Onterecht, vinden zij. Want zij hebben immers niet voor de problemen gezorgd. Daarom stappen ze naar de rechter.

Het voortbestaan van de vleesveehouderij staat op het spel, zeggen de boeren. Na het loslaten van het melkquotum zijn melkveehouderijen gaan uitbreiden, met als gevolg een mestoverschot. Dat is vervuilend en daarom wil het kabinet de sector aan banden leggen. Dat niet alleen de melkveehouderij moet inkrimpen, maar ook de vleesboeren, die al jaar in jaar uit een stabiel aantal koeien hebben, kwam voor hen als een totale verrassing.

EenVandaag gaat langs bij de familie Makkink. De komende weken verwachten zij een wei vol kalfjes. In januari kochten ze nog twaalf pinken erbij. Maar aan het begin van deze maand ontvingen ze een brief dat ze vanaf 15 december 2016 met niet meer dan twee koeien hadden mogen uitbreiden. De familie zit met de handen in het haar en vreest drachtige koeien te moeten slachten.

“Het voelt alsof je in januari en februari 130 reed op een weg waar 130 staat en dan in maart allerlei bekeuringen krijgt omdat de weg met terugwerkende kracht een 100 kilometer weg is geworden.”

Ook blijken vleeskoebedrijven te zijn opgenomen in de fosfaatwet. Die wet gaat in in 2018 en zegt dat bedrijven niet meer koeien mogen hebben dan ze in juli 2015 in het bedrijf hadden, of dat ze voor de extra koeien fosfaatrechten moeten kopen.

Vleesveehouder Jan Arends heeft een slagerij aan huis en verzorgt met zijn koeien de begrazing van een Gronings natuurgebied. Als de fosfaatwet voor hem doorgaat is het voor hem onmogelijk het bedrijf waar drie gezinnen van leven voort te zetten.

In EenVandaag een reportage over de noodkreet van twee vleesveehouders. In de studio licht advocaat Franca Damen toe waarom zij een kort geding aanspant.

update
clock 20-03-2017 16:37

Toelichting staatssecretaris Economische Zaken

-      De melkveehouderij gaat de uitstoot van fosfaat – als bestanddeel van mest – komend jaar fors terugdringen. Het voortouw van de maatregelen om de fosfaatreductie te verminderen in het fosfaatreductieplan ligt bij de sector en ketenpartijen (LTO, NZO, Nevedi, NAJK, NMV en de Rabobank). EZ ondersteunt in de uitwerking en uitvoering van dit pakket.  

-      Het fosfaatreductieplan is nodig om de uitzonderingspositie van Nederland op het gebied van derogatie in Europa te behouden. Het verlies van deze uitzonderingspositie zou grote financiële gevolgen hebben voor de Nederlandse veehouderij. Indicatief zijn die kosten berekend op ruim € 100 miljoen per jaar. Daarnaast moeten melkveehouders extra kosten maken om het verlies aan bemesting met dierlijke mest te compenseren met kunstmest. Ook andere veehouderijsectoren zullen geconfronteerd worden met hogere kosten, vanwege het grotere aanbod aan dierlijke mest op de mestmarkt.

-      De reden dat deze bedrijven onder de regeling vallen is dat we willen voorkomen dat niet-melkleverende bedrijven ruimte bieden voor de opvang van dieren van melkleverende bedrijven. Het verplaatsen van dieren naar een ander bedrijf leidt niet tot vermindering van fosfaatproductie.

-      Voor de datum van 15 dec 2016 is door de sector zelf gekozen omdat de brancheorganisatie ZuivelNL op dat moment haar voornemens ten aanzien van de zogenaamde ‘zuivelregeling’ heeft gepubliceerd. Veehouders waren vanaf dat moment op de hoogte van de maatregelen om de fosfaatproductie in 2017 te verminderen.

-      Nu duidelijk is dat dit plan van ZuivelNL ongewenste effecten heeft, is er een correctie aangebracht; het zou voor een deel van de vleesveebedrijven onbedoeld zwaar uitpakken.  Daarom wordt voor deze bedrijven  een alternatief peilmoment in de fosfaatreductieregeling opgenomen. Voor de genoemde categorieën vleesveebedrijven worden hiermee de grootste knelpunten opgelost zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van de regeling.