Hoe kijkt Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar het armoedebeleid van dit kabinet? 

Sinds de crisis is armoede met 40 procent toegenomen. Het laatste jaar loopt het aantal mensen in armoede weer wat terug, maar langdurige armoede blijkt hardnekkig. Ook is er een nieuwe groep armen bij gekomen: de mensen met een baan, de ‘working poor’. Dit wetende, hoe evalueren jullie jullie armoedebeleid?

De crisis heeft hard huisgehouden in Nederland en veel mensen geraakt. Gelukkig loopt de armoede sinds 2014 eindelijk weer terug. Over de langdurige armoede bestaan alleen cijfers van vóór 2014 maar volgens de laatste cijfers van het SCP lijkt de piek van langdurige armoede ook te zijn bereikt.

De economie trekt weer aan, de werkgelegenheid neemt toe en de armoede daalt. Dat is uiteraard niet alleen op het conto van het kabinet te schrijven, ook de conjunctuur is belangrijk. Voor wat het kabinet wel kan doen, heeft het er voor gezorgd dat werken lonender is, vooral voor de laagste inkomens. De koopkracht van werkenden met een laag inkomen is deze kabinetsperiode dan ook het sterkst gestegen van alle groepen. Een alleenstaande die gaat werken vanuit de bijstand gaat er daardoor 25 procent in inkomen op vooruit.

Er moet nog veel gebeuren, maar we hebben ook flinke stappen kunnen zetten.

(Er wordt in 2017 opnieuw meer dan een miljard euro geïnvesteerd om de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden te verbeteren. O.a. de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget gaan omhoog.  Werkenden met een laag inkomen en werkenden met kinderen profiteren van bovendien van de verhoging van de arbeidskorting,  de inkomensafhankelijke combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. )

Jullie hebben ingezet op ‘werk moet lonen’ en extra (ongeoormerkt) geld aan gemeentes gegeven. Heeft dit gewerkt in jullie ogen?

Het kabinet heeft er voor gekozen de lasten voor werkenden met een inkomen rond minimumloon flink te verlagen. Zo zijn de arbeidskorting en algemene heffingskorting gestegen waardoor werkenden minder belasting betalen en zijn de zorg- en huurtoeslag verhoogd.

De voornaamste reden dat werkenden een laag inkomen hebben is dat zij weinig uren per week werken of niet het hele jaar werken. Om mensen te stimuleren meer uren te werken heeft het kabinet de arbeidskorting flink verhoogd. 

Dit verbetert de inkomenspositie van werkenden en stimuleert om meer te gaan werken. Deze en andere maatregelen zijn terug te zien in de gedaalde armoedeval: het heeft dus gewerkt.

Dat laat onverlet dat voor sommige mensen full time werk (nog) niet mogelijk is of dat mensen door andere omstandigheden (bijvoorbeeld schulden) de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Mede daarom heeft het kabinet ook de bestrijding van armoede en schulden van het begin af aan hoog op de agenda staan. Er is structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het tegengaan van armoede en schulden. Daarnaast is er vanaf 2017 nog eens 100 miljoen euro structureel extra zodat kinderen die in een gezin opgroeien waar weinig te besteden is, ook mee kunnen doen.

In 2017 bestaat de voedselbank 15 jaar. De PvdA had in 2006 staan dat voedselbanken moesten verdwijnen. Hoe kijken jullie naar dit aanstaande jubileum? Is het zegen of een schande?

De voedselbank heeft een enorme toegevoegde waarde met zijn duizenden fantastische vrijwilligers.

Natuurlijk wenst het kabinet iedereen toe dat hij geen gebruik hoeft te maken van de voedselbank. Maar iedereen heeft momenten in het leven dat het tegenzit. Soms ook financieel. Er is altijd een vangnet vanuit de overheid, gelukkig, maar het leven loopt niet altijd volgens het boekje. Dan is het heel mooi dat er mensen zijn die zeggen: wij zorgen er voor dat er een gevulde doos voor je klaar staat.

Dat mensen elkaar helpen is een groot goed. Niet alleen de voedselbanken, ook heel veel stichtingen en andere organisaties zetten zich in voor mensen. Dit kabinet geeft dan ook elk jaar weer subsidie om die clubs te ruggesteunen.

  • EenVandaag maakte ook een rondje langs verschillende fracties. Vinden zij de armoedebestrijding van afgelopen jaren geslaagd, wat kan er beter, zijn ze blij met de voedselbank, maar ook: vinden ze dat armoede in Nederland bestaat? Bekijk dat hier