Er is veel weerstand tegen proefboringen naar schaliegas in Nederland. Uit onderzoek van EenVandaag onder 8.500 mensen blijkt dat 55 procent tegen deze vorm van gaswinning is. Een derde, 32 procent, staat wel positief tegenover boringen naar schaliegas. Tweederde (64 procent) heeft  er problemen mee als er in de buurt geboord zou worden naar schaliegas. Een even grote groep heeft liever een windmolenpark in de buurt, dan boringen naar schaliegas.

Tegenstanders zijn vooral bang voor negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid.  Bij de winning van schaliegas worden chemicaliën in de bodem gepompt die kunnen achterblijven in de bodem of het grondwater. Veel deelnemers denken bovendien dat investeringen in schaliegas de ontwikkeling van duurzame energiebronnen afremt.

Voorstanders benadrukken de economische effecten: het  maakt Nederland voor de energievoorziening minder afhankelijk van andere landen en het levert werkgelegenheid op. Ook hopen veel mensen dat de energieprijzen in Nederland zullen dalen.

Onderzoek

Het kabinet liet onderzoek doen naar de risico’s. Volgens RTL Nieuws staat in de uitgelekte conclusies van het rapport dat de winning van schaliegas veilig genoeg is. Critici zetten nog steeds vraagtekens bij de veiligheid en twijfelen aan de waarde van het onderzoek. Ook de ondervraagden zijn door het rapport nog niet overtuigd dat de boringen veilig zijn (67%). Ruim driekwart (78%) vindt dat het kabinet nader onderzoek moet laten doen alvorens een beslissing te nemen.

PvdA-achterban massaal tegen

De PvdA speelt een cruciale rol in de besluitvorming. Samsom is tegen, maar wil de kwestie heroverwegen als blijkt dat de schaliegaswinning veilig is, zoals het rapport nu zou aangeven. De achterban van de PvdA is echter duidelijk in zijn opvatting: 74 procent vindt dat het kabinet niet moet instemmen met proefboringen naar schaliegas.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 8500 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het onderzoek vond plaats op 23 augustus 2013.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.